Caldes de Montbui retroba el patrimoni

La vila ha recuperat un tram de muralla medieval i el Molí de l'Esclop

Lluís Juan (text)

Tots coneixem casos on l’aparició de restes és vist com un problema insalvable. El resultat sol ser que el patrimoni queda afectat, mutilat…. No sempre hi ha la capacitat de transformar un projecte inicial que no preveu la presència de restes patrimonials en un nou projecte on aquests elements esdevenen protagonistes.
Però, a Caldes de Montbui trobem bons exemples de tot el contrari. La intervenció arqueològica ha posat de manifest l’existència d’unes restes arqueològiques i arquitectòniques amb un estat excepcional de conservació que ha calgut valorar i, alhora, estudiar la seva nova funcionalitat en relació a un entorn.

La muralla medieval al carrer d’Escanyacans
La magnitud i les dimensions del tram de muralla localitzat són el màxim testimoni de la importància de les restes documentades. Donant per bona la cronologia d’en Moreu-Rei i vist el material arqueològic localitzat, la construcció d’aquest tram de muralla se situaria entorn el segle xiii. Això significa que es podria parlar d’un dels trams de muralla medieval més antics, no només del Vallès, sinó potser de tot el Principat.
Vista la seva importància, el projecte final va incloure la musealització i exposició del tram existent a la façana d’Escanyacans com a record i homenatge a la muralla que durant cinc segles va protegir la vila.

La muralla medieval i el Molí de l’Esclop
El projecte de millora urbana de la zona del Molí de l’Esclop va comportar l’execució d’un seguiment arqueològic dels moviments de terres que s’anaven efectuant. L’extracció dels nivells d’enderrocs i runa va permetre recuperar totalment la planta del molí de l’Esclop i un nou tram de 27,40 metres de muralla, incloent una bestorra i les restes del portal de Santa Susanna.
Després d’analitzar i valorar els béns localitzats, en ambdós casos es va arribar a la conclusió que aquests podrien esdevenir una oportunitat.
D’aquesta manera, els projectes inicials van poder ser modificats amb l’objectiu que tant els diferents trams de muralla com el molí passessin a ser els protagonistes d’aquests nous espais on el patrimoni i la seva interpretació havien de tenir un paper molt especial.
Per aconseguir aquesta fita, l’urbanisme ha estat responsable i ha apostat pel coneixement previ i per la particularitat de la identitat cultural del territori. Identitat és particularitat, també en l’urbanisme.
D’aquesta manera s’ha respectat el territori i els seus recursos, i promogut la funció social del patrimoni cultural, que no és altra cosa que aportar beneficis socials, culturals, educatius i econòmics que reverteixin sobre el territori i els seus ciutadans.
Caldes de Montbui retroba el patrimoni

A sobre, una imatge de la muralla medieval recentment retornada a la vila. A sota, la façana del carrer d'Escanyacans, amb el cos de pedra de la muralla i part de l'alçat de tàpia, integrats al nou edifici. A sota de tot, un tram de la muralla baixmedieval. Fotos: Lluís Juan, Daniel Gutiérrez