Transcripció del fons de can Fatjó del Molí de Cerdanyola

El propietari del fons patrimonial de can Fatjó del Molí de Cerdanyola del Vallès, Josep Fatjó i Giné, ha firmat un contracte amb la Societat Catalana de Genealogia segons el qual cedeix els 71 pergamins de què consta el seu ric arxiu familiar, per tal que el Seminari de Paleografia, dirigit per Avel·lí André, el pugui estudiar, transcriure i editar en els propers anys.
El gruix d’aquest arxiu el constitueixen pergamins dels segles xv i xvi, encara que n’hi ha un del segle xiii, tres del segle xiv i un del segle xvii. La tipologia es l’habitual en aquests casos: abunden les èpoques o rebuts de pagaments per deutes contrets, testaments, capítols matrimonials, vendes, donacions, precaris o nous establiments de terres i d’altres transaccions econòmiques pròpies de l’activitat de la societat rural dels segles esmentats.
La Societat Catalana de Genealogia té moltes esperances dipositades en aquest estudi, ja que es tracta d’un treball totalment inèdit i que permetrà, de ben segur, traçar noves línies genealògiques, confirmar i recuperar topònims que s’han perdut en la nit dels temps, i potser descobrir alguna història desconeguda. (Grup del Seminari Permanent de Paleografia de la Societat Catalana de Genealogía, Heràldica, Siggil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària).