Condicions Generals de Contractació


1. Objecte

Aquestes condicions generals regulen la contractació de subscripcions efectuades pels usuaris d’internet en les diferents modalitats que en cada moment es promoguin per la web https://vallesos.cat.

L’acceptació d’aquestes condicions sense reserves és requisit previ i necessari per a l'eficàcia de la subscripció, que s’entendrà formalitzada en el moment en què s’enviï a través del formulari degudament omplert.

Un cop acceptades i enviada la sol∙licitud de subscripció, es comunicaran a l’usuari, per correu electrònic, les claus d’accés a les subscripcions digitals.

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment a instàncies de Gent i Terra, SL, i tindran efecte a partir de la seva publicació a https://vallesos.cat.

2. Usuaris i subscriptors

Els usuaris que contractin subscripcions hauran de ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques amb facultats suficients per contractar. El fet d'omplir el formulari de subscripció implicarà l’alta com a usuari registrat de https://vallesos.cat.

3. Preu i pagament

El preu de la subscripció és el que consta en la web en el moment de l’acceptació de les condicions i la seva tramesa. El preu inclou l’impost (IVA) corresponent.

El pagament es farà en la modalitat triada per l’usuari segons les opcions que es proposin i en termes generals es pagarà a l’inici de la subscripció.

4. Política de desistiment

L'usuari suscriptor disposarà d’un termini de 15 dies hàbils per desistir una vegada realitzat el pagament de la subscripció, a comptar des del moment en què l'usuari rebi el correu electrònic amb la confirmació efectiva d’aquesta subscripció.

L’exercici d’aquest dret no requereix que justifiqui la seva decisió i per exercitar-ho haurà d’enviar un correu electrònic amb l’assumpte “Desistiment” a info@vallesos.cat indicant amb exactitud el seu e­mail d’usuari registrat, la data del pagament i el número de transacció assignat per la nostra plataforma de contractació.

5. Renovació

La renovació de la subscripció es comunicarà a l'usuari 15 dies abans de la finalització del període contractat i el pagament es farà en la modalitat triada per l’usuari.

En el cas que l'usuari no fes efectiu el pagament de la renovació, la subscripció quedaria automàticament cancel·lada.

6. Propietat intel∙lectual

Són titularitat de Gent i Terra, SL els drets de propietat intel∙lectual i industrial del portal https://vallesos.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Tots els drets queden reservats.

7. Condicions d’ús

a) La subscripció serà efectiva en el moment en què s’indica en les ofertes que es publiquen a la web https://vallesos.cat. En termes generals les subscripcions digitals són immediates.

b) La subscripció permet l’accés personal i exclusiu del subscriptor.

c) Seran aplicables les condicions d’ús de la web que consten a l’avís legal de la web https://vallesos.cat, que es donen per reproduïdes i seran d’aplicació en tot allò que no es contradigui amb el que s’estableix en aquestes condicions generals.

d) En cap cas l’usuari estarà facultat per:
- L'ús comercial dels continguts del lloc web https://vallesos.cat.
- L'ús de continguts en activitats il∙lícites, il∙legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
- Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il∙legal o que atempti contra els drets humans.
- Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Vallesos, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
- Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
- L’incompliment d’aquestes condicions generals facultarà Gent i Terra, SL per restringir o cancel∙lar l’accés al servei sense que l’usuari tingui dret a cap reemborsament.

8. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals dels usuaris recaptades amb motiu de la subscripció a través del portal https://vallesos.cat seran tractades d’acord amb les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats que s’indiquen més avall i s'incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel∙lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Vallesos, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a info@vallesos.cat, o a l'adreça de Vallesos que consta a l'avís legal.

La subscripció a través del portal https://vallesos.cat implicarà l'acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis de Vallesos. El fet de donar­se d'alta en aquests serveis comporta l'autorització a Vallesos per a aquest tipus de comunicacions. L'usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que Vallesos indicarà en cada cas.

Finalitat del fitxer: la informació facilitada s’utilitzarà per a les finalitats indicades en el registre públic de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals, i que són:
- Gestió comptable i administrativa de la subscripció
- Gestió fiscal de la subscripció
- Tramesa de propostes comercials i informacions d’interès respecte a les quals l’usuari es podrà donar de baixa

9. Documents contractuals

La documentació contractual està constituïda per l'oferta que consta a https://vallesos.cat, el formulari tramès per l’usuari i per les presents condicions generals, que són complementades subsidiàriament per les disposicions de l’avís legal de https://vallesos.cat.

10. Jurisdicció

Qualsevol litigi o controvèrsia respecte de la relació contractual serà resolta per expressa submissió, pels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.